ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (HydroGeologie/hydrogeologicka_mapa_Assko_Chebsko)

Měření na nově dokumentovaných objektech (0)
Nezachycený pramen prosté podzemní vody Nezachycený pramen prosté podzemní vody
Zachycený pramen prosté podzemní vody Zachycený pramen prosté podzemní vody
Pramenní linie Pramenní linie
Výtok ze štoly Výtok ze štoly
Nezachycený minerální pramen různého typu Nezachycený minerální pramen různého typu
Zachycený minerální pramen různého typu Zachycený minerální pramen různého typu
Výron CO2 do podzemních a povrchových vod Výron CO2 do podzemních a povrchových vod
Vrt Vrt
Vrty a studny s hydrogeologickými daty (1)
Vrt s napjatou hladinou podzemní vody s přetokem Vrt s napjatou hladinou podzemní vody s přetokem
Vrt s napjatou hladinou podzemní vody bez přetoku Vrt s napjatou hladinou podzemní vody bez přetoku
Vrt s volnou hladinou podzemní vody Vrt s volnou hladinou podzemní vody
Studna Studna
Vybrané vrty a studny s hydraulickými daty (2)
Vrt s napjatou hladinou podzemní vody Vrt s napjatou hladinou podzemní vody
Vrt s volnou hladinou podzemní vody Vrt s volnou hladinou podzemní vody
Studna Studna
Zlomy (3)
Hydrogeologické prostředí (4)
Průlinový kolektor Průlinový kolektor
Střídání průlinových kolektorů a izolátorů Střídání průlinových kolektorů a izolátorů
Střídání průlinovo-puklinových kolektorů a izolátorů Střídání průlinovo-puklinových kolektorů a izolátorů
Puklinový kolektor s převahou izotropie Puklinový kolektor s převahou izotropie
Puklinový kolektor s převahou anizotropie Puklinový kolektor s převahou anizotropie
Hydrogeologické jednotky, transmisivita hornin (5)
Antropogenní uloženiny, transmisivita nestanovena Antropogenní uloženiny, transmisivita nestanovena
Kvartér, organické sedimenty, transmisivita nestanovena Kvartér, organické sedimenty, transmisivita nestanovena
Kvartér, fluviální sedimenty, písky, stěrky, jíly, třída transmisivity nízká až střední Kvartér, fluviální sedimenty, písky, stěrky, jíly, třída transmisivity nízká až střední
Kvartér, svahové sedimenty, převážně hlíny, třída transmisivity nízká až střední Kvartér, svahové sedimenty, převážně hlíny, třída transmisivity nízká až střední
Kvartér, terasové sedimenty, převážně štěrkopísky, transmisivita nízká až střední Kvartér, terasové sedimenty, převážně štěrkopísky, transmisivita nízká až střední
Terciér, Vildštejnské souvrství, písky, štěrky jíly, transmisivita nízká až vysoká Terciér, Vildštejnské souvrství, písky, štěrky jíly, transmisivita nízká až vysoká
Terciér, Cyprisové souvrství,převážně jílovce místy silně porušené, transmisivita Terciér, Cyprisové souvrství,převážně jílovce místy silně porušené, transmisivita
Terciér, vulkanity - bazalty a jejich tufy, transmisivita nestanovena Terciér, vulkanity - bazalty a jejich tufy, transmisivita nestanovena
Krystalinikum, granity, transmisivita převážně nízká Krystalinikum, granity, transmisivita převážně nízká
Krystalinikum, fylity až f. břidlice, transmisivita nízká až střední Krystalinikum, fylity až f. břidlice, transmisivita nízká až střední
Krystalinikum, kvarcity, transmisivita převážně střední Krystalinikum, kvarcity, transmisivita převážně střední
Krystalinikum, ortoruly, transmisivita převážně nízká Krystalinikum, ortoruly, transmisivita převážně nízká
Krystalinikum, fylity až svory, transmisivita převážně nízká Krystalinikum, fylity až svory, transmisivita převážně nízká
Krystalinikum, svory, transmisivita převážně nízká Krystalinikum, svory, transmisivita převážně nízká
Krystalinikum, pararuly až svory, transmisivita převážně nízká Krystalinikum, pararuly až svory, transmisivita převážně nízká
Hydrogeologický rajon ve svrchní vrstvě (6)
Hydrogeologický rajon v základní vrstvě (7)
v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika
v karpatském paleogénu a křídě v karpatském paleogénu a křídě
v sedimentech permokarbonu v sedimentech permokarbonu
v sedimentech svrchní křídy v sedimentech svrchní křídy
v terciérních a křídových pánevních sedimentech v terciérních a křídových pánevních sedimentech