Nápověda k mapové aplikaci Výdej prostorových informací

Aplikace je funkční pouze pro přihlášené uživatele. Pokud nemáte přístupové údaje, podívejte se na stránku Poskytování dat pro územně analytické podklady na podmínky, za kterých lze přístup získat.

 1. Úvod
 2. Základ práce s mapou
 3. Výdej dat
 4. Nástroje aplikace
 5. Správa uživatelského účtu

Ovládání aplikace

Aplikace je vytvořená v prostředí ArcGIS API for JavaScript. Aplikace běží ve všech standardních prohlížečích bez nutnosti instalace dalších doplňků.

Úvod

Aplikace zpřístupňuje v digitální podobě údaje o území pro jednotlivé jevy, které z pověření MŽP poskytuje ČGS orgánům územního plánování v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Autorizovaným uživatelům umožňuje bezplatně získat data v digitálním formátu a generovat elektronicky podepsaný pasport.
Data jsou určena výhradně pro účely zpracování územně plánovací dokumentace a nelze je využívat pro komerční účely nebo je předávat třetím osobám.

Podle Standardu sledovaných jevů pro územně analytické podklady (UAP), který rozpracovává Přílohu č. 1, část A vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb. jde o:

Práce s mapou

Přiblížení/oddálení mapy lze provézt:
 1. kolečkem myši
 2. stiskem klávesy shift a kresbou obdélníku do mapy
 3. přiblížit nebo oddálit jde také klávesami + a nebo pomocí tlačítek: tlačítka pro přiblížení a oddálení

tlačítka pro zobrazení rozsahu mapy Slouží k zobrazení celého rozsahu mapy.

Měřítko a uřčování souřadnic

souřadniceZobrazuje v levém dolním rohu mapového okna souřadnice aktuální polohy kurzoru myši v souřadnicovém systému S-JTSK.
souřadniceAktivuje nástroj zjištění souřadnice (souřadnicového systému S-JTSK) z libovoného místa v mapě. Po kliknutí do mapy lze uzamčené souřadnice označit a zkopírovat do schránky pro další použití.

Přehledová mapa

zapnutí přehledové mapy Šipka pravém dolním rohu mapového okna aplikace umožňuje rozvinout okno s přehlednou mapou.
přehledPřesunutím znázorněné šedé oblasti myší se rychle přesuneme na jiné místo v mapě. Zvýrazdněné tlačítko umožňuje rozšířit přehledku do celého mapového okna.

Výdej dat

Definování zájmové oblasti
Formát dat
Výběr datových sad.
Kontrola objednávky.
Stažení dat

Po aktivaci výdejního modulu je uživatel vyzván, aby se přihlásil přiděleným uživatelským jménem a heslem do Portálu ČGS.
Po úspěšném přihlášení jsou po krátké chvíli do aplikace načteny operační mapové vrstvy ÚAP, a také je spuštěno okno výdejního modulu. Odkaz Vytvořit objednávku zůstává neaktivní, dokud nejsou vybrány parametry „Oblast zájmu“, „Formát dat“ a není vybrána alespoň jedna vrstva ze seznamu vrstev:

Definování zájmové oblasti


V první fázi je třeba vymezit oblast, ze které se budou data stahovat:

Aktuální rozsah umožňuje stáhnout data z oblasti, která je zobrazena na monitoru.
Vlastní rozsah umožňuje vytvořit vlastní oblast klikáním jednotlivých lomových bodů do mapy.
Administrativní jednotka umožňuje vybrat konkrétní administrativní jednotku (kraj, okres, ORP, obec, katastr a celá ČR), na základě vyplnění jejího názvu do příslušného pole
Oblast zdarma vycentruje obrazovku na konkrétní (samo)správní celek, který odpovídá přihlašovacím údajům.


Formát dat

Formát dat definuje, v jakém formátu budou data vygenerována. Stejný datový formát bude uplatněn pro všechny stažené datové sady.

Uživatel má na výběr ze seznamu podporovaných datových formátů. Aktuálně podporované formáty v rámci výdejního modulu jsou:

Esri Shapefile je datový formát pro ukládání vektorových prostorových dat pro geografické informační systémy. Je vyvinutý a řízený firmou Esri jako otevřený formát pro datovou interoperabilitu mezi Esri a ostatními softwarovými produkty.

GML je rozšířený standard pro popis geodat umožňující sdílení i integraci dat. Jeho základem je jazyk XML a slouží pro modelování, transport a ukládání geografických informací. Hlavní úlohou je především unifikovaný záznam geoprvků.

GML SF-0 specifikace je přísněji definovaná než GML v tom, že geometrie je omezena na body, linie a plochy.

DWG je nativní formát souborů programu AutoCAD, který považován za standard v oblasti výměny 2D CAD dat.

Výběr datových sad
V seznamu datových sad zpřístupněných pro výdej si může uživatel zatržením zvolit libovolné vrstvy, o které má zájem. Některé datové sady (definované v Příloze č. 1, část A vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb.) jsou rozlišeny podle typu geometrie na bod, linii a plochu
Po definici zájmové oblasti, zvolení formátu dat a zatržením alespoň jedné vrstvy je zpřístupněn odkaz Vytvořit objednávku

Kontrola objednávky


V dalším kroku je zobrazen přehled jednotlivých objektů a vrstev, které budou odeslány uživateli. Protože se jedná primárně o výdejní aplikaci, která poskytuje data zdarma, nepředpokládá se zde uživatelem nákup dat z jiných oblastí.
Kliknutím na Potvrdit objednávku dojde k vytvoření konkrétní objednávky:

V této chvíli je práce s mapovou aplikací ukončena. Tlačítkem Dokončit objednávku je uživatel přesměrován opět do výdejního modulu, kde si může vytvořit další objednávku.

Stažení dat

Po obdržení informativního mailu, že jsou data připravena ke stažení, si je lze stáhnout v aplikaci http://www.geology.cz/app/vydej/:

Po přihlášení se na stránce Zakoupeno otevře seznam všech uskutečněných objednávek pro daný účet. Po kliknutí na odkaz „Stáhnout“ se zahájí stahování dat.

4. Nástroje aplikace

Umožňuje zabalení levého panelu s nástroji, čímže se mapové okno maximalizuje.

Nástroje levého panelu umožňují:

4.1 Seznam vrstev

Tento nástroj zobrazuje operační vrstvy aplikace a také vrstvy přidané uživatelem (viz bod 4.2). Zde se také definuje pořadí jednotlivých vrstev v mapě a jejich průhlednost.

Umožňuje pro všechny vrstvy v seznamu jejich zapnutí/vypnutí, rozbalení/sbalení.
V závislosti na hierchii vrstev tato funkcionalita po rozbalení zobrazí:

 1. Průhlednost celé vrstvy (včetně jejich podvrstev)
 2. Možnost změny pořadí vrstev
 3. Zobrazit podrobnosti o dané položce

4.2 Dynamická legenda

Zobrazí legendu prvků zapnutých vrstev v aktuálním rozsahu mapy. Tato funkčnost je k dispozici pouze u služeb publikovaných mapovým serverem ČGS. V ostatních případech bude zobrazena legenda celé datové sady.

5. Správa uživatelského účtu

Uživatelské účty pro externí uživatele jsou chráněny hesly, které mají platnost 1 rok. Je povinností každého uživatele uržovat heslo aktuální.
Kliknutím na odkaz budete přesměrováni na stránku umožňující změnu hesla, kde:

 1. V oddílu Heslo pro přihlášení typu Single Sign-On zadejte v poli Staré heslo Vaše aktuální heslo.
 2. V poli Nové heslo zadejte nové heslo.
 3. Nové heslo potvrďte opakovaným zadáním v poli Potvrdit nové heslo.
 4. Klikněte na tlačítko odeslat
Pravdla pro vytvoření nového hesla:
 1. Délka minimálně 8 znaků.
 2. Kombinace malých a velkých písmen.
 3. Musí obsahovat alespoň jednu číslici.
 4. Musí obsahovat alespoň 1 speciální znak, například: */_&@#.
Po vypršení platnosti vašeho hesla již není možné jej aktualizovat pomocí tohoto nástroje. V tomto případě kontaktujte Administrátora na webmaster@geology.cz.