Nápověda k mapové aplikaci

Ovládání aplikace

Aplikace je vytvořená v prostředí ArcGIS API for JavaScript. Aplikace běží ve všech standardních prohlížečích bez nutnosti instalace dalších doplňků.
Nástroje aplikace lze rozdělit do několika skupin. Klikem na ikonu spustíte krátký video návod.

 1. Nástroje pro práci s mapou
  Ukázka různých způsobů přiblížení v mapě
  Jak získat informace o objektech v mapě
 2. Měřítko a určování souřadnic
 3. Přehledová mapa
  Ukázka práce s přehledkou
 4. Nástroje pro práci s daty
  1. 4.1 Seznam vrstev
   Ukázka práce s vrstvami
  2. 4.2 Přidat data
   Různé možnosti rozšíření mapového obsahu o externí zdroje
   Ukázka, jak přidat vrstvu s parcely Katastru nemovitostí
  3. 4.3 Dynamická legenda
   Ukázka zobrazení legendy v aplikaci
  4. 4.4 Vyhledávání
   Představení variant vyhledávání dat v aplikaci
   Ukázka, jak rychle najít libovolnou parcelu Katastru nemovitostí
  5. 4.5 Tabulka výsledků
   Funkce a možnosti tabulky výsledků hledání
  6. 4.6 Informace o prvku
   Ukázka možností, které nabízí panel informací o vybraném objektu
 5. Další nástroje aplikace
  1. 5.1 Vyhledání adresy
   Ukázka, jak vyhledat libovolnou adresu v ČR
   Ukázka, jak rychle najít libovolnou parcelu katastru nemovitostí
  2. 5.2 Galerie podkladových map
   Práce s topografickými podklady
  3. 5.3 Měření a odečet souřadnic
   Měření vzdáleností a ploch objektů v mapě
   Vkládání vlastních souřadnic do mapy
  4. 5.4 Kreslení do mapy
  5. 5.5 Sdílení odkazu
   Ukázka možností, jak vytvořit vlastní odkaz na aplikaci
  6. 5.6 Tiskový výstup
   Možnosti tvorby tiskového dokumentu

1. Práce s mapou

pokračování Po spuštění aplikace vyskočí v pravém dolním rohu možnost zacílení do oblasti mapy, ve které byla ukončena předchozí relace. Nově spuštěná aplikace má sbalený levý panel s nástroji. Viz Kapitola 4.1.

Přiblížení/oddálení mapy lze provést:
 1. kolečkem myši
 2. stiskem klávesy shift a kresbou obdélníku do mapy
 3. přiblížit nebo oddálit jde také klávesami + a nebo pomocí tlačítek: tlačítka pro přiblížení a oddálení

Tlačítky tlačítka změnu extentu se lze přesouvat dozadu nebo dopředu v jednotlivých uživatelských rozsazích mapy.

tlačítka pro zobrazení rozsahu mapy Slouží k zobrazení celého rozsahu mapy.

Kliknutím do mapy lze získat informaci o daném objektu.

Identifikace prvků v mapě je aktivní, viz Kapitola 4.5 a Kapitola 4.6.

Deaktivovaná identifikace. Identifikace se také deaktivuje automaticky v momentě, kdy je spuštěn doplněk kreslení nebo měření, a také v případě vytvoření prostorové podmínky při vyhledávání

2. Měřítko a určování souřadnic

souřadniceZobrazuje v levém dolním rohu mapového okna souřadnice aktuální polohy kurzoru myši v souřadnicovém systému S-JTSK. Na spodním řádku je zobrazeno konkrétní měřítko1 Zoom levelinformuje o úrovni přiblížení / oddálení v aplikaci.
souřadniceAktivuje nástroj zjištění souřadnice (souřadnicového systému S-JTSK) z libovolného místa v mapě. Po kliknutí do mapy lze uzamčené souřadnice v panelu vlevo dole myší označit a zkopírovat do schránky pro další použití.
Pro zjištění geografických souřadnic v souřadnicovém systému WGS 84 spusťte nástroj Měření v kapitole 5.3.

1Aby v aplikaci bylo možné načítat externí topografie z Cenie nebo ČÚZK např. http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/zm/MapServer je nutné přizpůsobit měřítkové úrovně podle těchto poskytovatelů. Tato měřítka jsou volena záměrně tak, aby byla topografická mapa vykreslena v co nejvyšší kvalitě.

3. Přehledová mapa

zapnutí přehledové mapy Šipka pravém dolním rohu mapového okna aplikace umožňuje rozvinout okno s přehlednou mapou.
přehledPřesunutím znázorněné šedé oblasti myší se rychle přesuneme na jiné místo v mapě. Zvýrazněné tlačítko umožňuje rozšířit přehledku do celého mapového okna.

4. Nástroje pro práci s daty

Aplikace zobrazuje v levé části sdružené okno s nástroji. Pokaždé lze mít otevřený pouze jeden nástroj z nabídky.

Umožňuje zabalení levého panelu s nástroji, čímž se mapové okno maximalizuje.

4.1 Seznam vrstev

Tento nástroj zobrazuje mapové vrstvy aplikace a také vrstvy přidané uživatelem (viz kapitola 4.2 Přidat data).
Po najetí myší na libovolnou mapovou vrstvu (ta s ikonou typu dat), dojde k zobrazení rozšiřujícího vysvětlení dané položky nebo zobrazení krátké nápovědy.


Zde se také definuje, ze které vrstvy bude možné vybírat klikem do mapy (identifikace prvků).
Zvolené téma bude změněno i v nástroji 4.4. Vyhledávání
Na základě vybraného tématu z rozbalovací nabídky výběru prvků dojde k podbarvení u jednotlivých mapových vrstev. Seznam témat závisí na konkrétní aplikaci.
Po vybrání možnosti Všechny vrstvy , budou po kliku do mapy ve výsledcích zobrazeny atributy veškerých objektů v daném místě.

Nabídka umožňuje pro všechny vrstvy v seznamu jejich zapnutí/vypnutí, rozbalení/sbalení.


Každou mapovou vrstvu lze zapínat a vypínat. Pouze u vrstev, které se načítají pomocí rastrových dlaždic, tato možnost není.
Šedé názvy značí, že vrstva v daném měřítku se nezobrazuje.


Nabídka funkcí pro vrstvu seznamu obsahuje změnu průhlednosti celé vrstvy (včetně jejich podvrstev), její odstranění ze seznamu, pokud jde o přidanou uživatelskou vrstvu, změnu pořadí vrstev a její přesunutí dospod seznamu vrstev

4.2 Přidat data

Přidat uživatelské vrstvy je možné dvěma způsoby:

První záložka zobrazí nabídku doporučených mapových služeb Českou geologickou službou.

Druhá záložka v nástroji Přidat data umožňuje vkládat vlastní adresy mapových služeb a datových souborů. Pro konkrétní typ služby lze kliknout na Příklady adres URLkde jsou zobrazeny základní ukázky formátování adres.
Tímto způsobem vloženou službu do aplikace lze odstranit kliknutím na odkaz Vrstvy vpravo dole, kde se zobrazí seznam připojených služeb. Kliknutím na ikonu koše dojde k jejímu odstranění.

Formáty podporovaných služeb a dat:


Soubory KML, GeoRSS a CSV musí být načteny z veřejné URL adresy. Detailní popis struktury publikovaného souboru jsou zde. Tyto typy externích zdrojů lze načítat do aplikace, která zobrazuje data v souřadnicovém systému WGS.

Velké množství WMS služeb lze nalézt na stránkách Národního geoportálu INSPIRE.


4.3 Dynamická legenda

Zobrazí legendu prvků zapnutých vrstev v aktuálním rozsahu mapy. Tato funkčnost je k dispozici pouze u služeb publikovaných mapovým serverem ČGS. V ostatních případech bude zobrazena legenda celé datové sady.

4.4 Vyhledávání

Nástroj vyhledávání umožňuje prohledat data třemi různými způsoby:

Pro rychlé vyhledání je potřeba jen vybrat prohledávanou skupinu vrstev a zadat text pro vyhledání nebo vyhledat objekty pomocí prostorové identifikace. Seznam témat závisí na konkrétní aplikaci.
Pro prohledávání všech vrstev v mapě je třeba zvolit z nabídky všechny vrstvy.

Výběr skupiny vrstev ovlivňuje výsledky také prostorové identifikace (bodem/linií/obdélníkem/polygonem) – v tom případě budou vybrány všechny objekty dané skupiny, které se nachází ve vymezeném území.
Vyhledávání umožňuje sestavení atributového dotazu nad konkrétní vrstvou s možností prostorového omezení. Při tvorbě atributových podmínek se vždy v závislosti na výběru konkrétního atributu mění nabídka aplikovatelných operátorů (=, >, <, <>, like).
Při použití operátoru like lze vyplnit jen určitou část hledaného tvaru. Při této podmínce se nerozlišují velká a malá písmena, ovšem je nutné psát s diakritikou.
Po vepsání podmínky se aktivuje možnost přidat další podmínku, v tom případě je možno zvolit logický operátor, kterým se propojí dohromady (AND nebo OR). Podmínku lze sestavit jen pomocí atributů z jedné vrstvy. Výsledky se zobrazí v atributové tabulce a zároveň se zvýrazní v mapě.
Dotaz je možné prostorově omezit buďto zaškrtávátkem na viditelný rozsah mapy, případně zakreslením bodu/linie/obdélníku/polygonu do mapy.
Pro vytvoření pouze prostorového dotazu nad konkrétní vrstvou, je třeba nejprve uzavřít dialog atributové podmínky x.
Pomocí tlačítka Vyčistit je vstupní formulář uveden do úvodního stavu, tlačítko Spočítat zobrazí počet nalezených výsledků, tlačítko Hledat vyznačí výběr na mapě a zobrazí atributy v atributové tabulce.
Třetí možností vyhledávání je využití předdefinovaných dotazů. Každá aplikace obsahuje sadu dotazů na zobrazení libovolného:

 • Okresu
 • Obce s rozšířenou působností
 • Obce
 • Katastru
 • Parcely


 • Pomocí tlačítka Vyčistit je vstupní formulář uveden do úvodního stavu, tlačítko Spočítat zobrazí počet nalezených výsledků, tlačítko Hledat vyznačí výběr na mapě a zobrazí atributy v atributové tabulce.

  Dále zde mohou být uloženy specifické dotazy vstahující se ke konkrétní aplikaci.

  4.5 Tabulka výsledků

  Výsledky dotazů nebo identifikace prvků klikem do mapy jsou zvýrazněny v mapovém okně a jejich atributy se zobrazují v tabulce výsledků. Klikem na libovolný řádek tabulky dojde k jeho vysvícení a posunutí mapy na střed vybraného objektu v mapě. Na každý záznam z tabulky lze se přiblížit nebo ho z výběru odstranit .
  Výsledky nejsou primárně řazeny. Tabulku lze abecedně seřadit podle libovolného atributu. Po kliku na něj je zobrazena v záhlaví malá šipka. Data lze řadit vzestupně i sestupně.

  Pokud ve výsledku hledání je více vrstev, každá se zobrazí jako vlastní tabulka s funkcionalitou:
  Umožňuje export dané vybrané datové sady do formátu CSV. (např. pro použití v aplikaci Microsoft Excel).
  Odebere výsledky vybrané datové sady.
  Odebere všechny výsledky z tabulky.
  Znovu zacílí obrazovku na všechny vybrané prvky v tabulce.

  4.6 Informace o prvku

  Panel se automaticky vyplní první položkou z tabulky výsledků. Zde jsou informace přehledně rozděleny do jednotlivých karet. U každé aplikace může být nabídka karet různá. Tyto karty se zobrazují v závislosti na množství dostupných informací vybraného objektu z mapy. Primárně se zobrazují atributy vybraného prvku, případně odkaz na dokumenty mimo aplikaci, obrazové přílohy spojené s objektem, relace na navázané objekty nebo náhledy fotografií spojené s vybraným objektem.

  5. Další nástroje pro práci s mapou

  Skupinu tvoří nástroje pro vyhledání adresy, odkazování mapy, měření, kreslení, výběr podkladové mapy a tisk.

  5.1 Vyhledání adresy

  vyhledávací okno Umožňuje vložit adresu místa nacházejícího se na území České republiky. Například po zadání Klárov 3, Praha 1 dojde k zacílení mapy na sídlo ČGS.

  5.2 Galerie podkladových map

  V aplikaci je možné měnit topografický podklad. Kromě Základní mapy ČR a její modifikace bez vegetačního pokryvu se stínovaným reliéfem, je k dispozici také ortofoto a dva historické podklady II. a III. vojenského mapování. Více informací o jednotlivých topografiích naleznete zde.

  5.3 Měření a odečet souřadnic

  Komponenta slouží k měření souřadnic, délek a ploch v mapě. Obsahuje tyto nástroje:


  Další možností nástroje je zobrazení souřadnic v mapě. Nástroj umožňuje vykreslit:

 • Body
 • Linii
 • Polygon

 • Souřadnice lze vkládat ve formátu S–JTSK nebo WGS84.

 • Souřadnice S–JTSK zadávejte ve tvaru: [[-y1,-x1],[-y2,-x2],[-yn,-xn]]

 • Souřadnice WGS 84 ve tvaru [[x1,y1],[x2,y2],[xn,yn]]


 • Jako desetinný oddělovač použijte tečku.

  Pomocí tlačítka ? se pro daný souřadnicový systém načte příklad souřadnic. Pro výslednou grafiku lze vybrat barvu z nabízených možností.

 • Dále lze smazat veškerá měření

 • 5.4 Kreslení do mapy

  Komponenta kreslení umožňuje kreslit a vkládat vlastní poznámky do mapy. Tyto poznámky a náčrtky je možno pomocí tiskové komponenty i vytisknout (viz kapitola Tisk mapy). Po zatržení možnosti "Měření" bude u nakreslených objektů zobrazena plocha (popř. délka).
  Kliknutím na Vyprázdnit dojde ke smazání veškeré kresby a textů z mapy.

  5.5 Sdílení odkazu

  Komponenta slouží k získání URL odkazu na aplikaci, který je možno použít k opětovnému otevření aplikace se zobrazením stejného místa (dáno aktuálním středem mapy a měřítkem). Zobrazený odkaz lze tlačítkem jednoduše zkopírovat do schránky pro další použití. Mapa bude v takto spuštěné aplikaci zobrazovat vrstvy podle svého výchozího stavu, uživatelské nákresy, výběry a měření se nepřenášejí.
  Po kliku na: Možnosti odkazu je možné generovat další parametry:


  Volitelně je možné pro každý odkaz definovat:

  5.6 Tiskový výstup

  Komponenta pro tisk slouží k vytváření kompletních tiskových výstupů ve formátech PDF, JPG a HTML. Dialogové okno tisku nabízí tyto možnosti nastavení:

  Je-li otevřené okno tiskové komponenty, zvýrazní se v mapě oblast, která bude vytištěna (pokud je menší než aktuální rozsah mapy). Rozsah tiskové oblasti vychází z rozměrů vybrané tiskové šablony. Po potvrzení se tisková úloha odešle na server a po úspěšném provedení je možno výsledný soubor stáhnout a vytisknout na tiskárně běžným způsobem.


  Kliknutím na Generovat citaci dojde k vytvoření přesné citace dané aplikace včetně použitých mapových služeb, kterou je možné si zkopírovat.