ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Suroviny/Surovinovy_informacni_system)

Dobývací prostory těžené (DPT) (1)
Dobývací prostory netěžené (DPN) (2)
Dobývací prostory zrušené (DPZ) (41)
Předchozí souhlasy k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru (PSDP) (35)
Chráněná ložisková území (CHLÚ) (4)
Chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (CHÚZZZK) (6)
B - Výhradní ložiska (10)
D - Ložiska nevyhrazených nerostů (13)
N - Nebilancované zdroje (vyhrazené i nevyhrazené nerosty) (16)
P - Předpokládané ložisko (schválený prognózní zdroj) vyhrazeného nerostu (22)
R - Předpokládaná ložiska (registrované prognózní zdroje) nevyhrazeného nerostu (25)
Q - Ostatní prognózní zdroje (28)
V - Oblasti negativního průzkumu a neperspektivní zdroje (31)
U - Vytěžené objekty (s ukončenou těžbou) (40)
Z - Zrušené objekty (ložisko nebo zdroj) (19)
Průzkumná území (PÚ) (33)
Průzkumná území - do 1 roku po ukončení platnosti (34)